Истеъмол кредитлари бўйича оферта

 

Онлайн тўлов кредити ажратиш буйича оммавий оферта шартномаси

 

          Бир томондан “Агробанк” акциядорлик тижорат банки (бундан буён матнда Банк деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2017 йил 21 октябрда берилган 78-сонли лицензияга асосан фаолият юритувчи ва иккинчи томондан Ўзбекистон Республикасининг резидентларига (бундан буён матнда Қарз олувчи деб юритилади) ушбу оммавий оферта шартномани (бундан буён матнда шартнома деб юритилади) қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

 1.1. Банк Қарз олувчига https://chakana.uz интернет-манзилида жойлашган интернет майдони орқали амалга оширилиши мумкин бўлган ва амалдаги қонунчилик билан товарларга тўловлар учун онлайн тўлов кредити (кейинги ўринларда кредит деб юритилади) беради. Қарз олувчи эса, Банкка олинган кредит суммаси ва унга ҳисобланган фоизларни шартномада белгиланган муддат ва шартларда тўлиқ қайтаради.

1.2. Кредит лимити https://chakana.uz интернет-манзилида жойлашган майдондаги махсус дастур орқали автоматик тарзда белгиланиб, мижознинг ўртача иш ҳақисининг 4 (тўрт) бараваригача, бироқ 25 000 000 (йигирма беш миллион) сўмдан ошмаган миқдорни ташкил қилади.

1.3. Кредит муддати: Кредит 1 (бир) йил муддатга тўлиқ сўндириш шарти билан ажратилади.

1.4. Кредитдан фойдаланганлик учун фоиз миқдори: -йиллик 26.99 (йигирма олти бутун тўқсон тўққиз) фоиз.

1.5 Берилган онлайн тўлов кредитининг график бўйича асосий қисми ва унга ҳисобланган фоизлар ҳар ойнинг 5 санасидан кечикмаган ҳолда тўланади.

2.ШАРТНОМАНИ АКЦЕПТЛАШ

2.1. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 367-моддаси ва 369-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ оммавий оферта ҳисобланади.

2.2. Мижоз https://chakana.uz интернет-манзилида жойлашган интернет майдонига кириб тизимнинг хизматларидан фойдаланишни маъқуллаганда Шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 370-моддасига асосан актцептланган ҳисобланади ҳамда мижоз қарз олувчи ва тўловларни амалга оширувчи сифатида қатнашади.

3.ТАРАФЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Қарз олувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.1.1. Банкнинг “Агробанк АТБ филиаллари томонидан жисмоний шахсларга махсус дастур орқали “Онлайн тўлов” кредити бериш Тартиби” талаблари билан танишиб чиқиш;

3.1.2. Ўз ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида, шу жумладан кредит бериш билан боғлиқ барча харажатлар ҳақида ишончли ҳамда тўлиқ ахборот олиш;

3.1.3. Кредит шартнома шартларининг шартномада белгиланган тартибда ва муддатларда бажарилишини талаб қилиш;

3.1.4. Олинган кредит суммасини қайтаришни ва мазкур кредит бўйича ҳисобланган фоизларни тўлашни муддатидан илгари амалга ошириш, бундай ҳолда фақат кредитдан ҳақиқатда фойдаланилган муддат учун фоизларни тўлаш;

3.1.5. Кредит шартномаси тузилган кундан эътиборан бир ой ичида кредитидан фойдаланмаган тақдирда, шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш.

3.1.6. Банкдан шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги натижасида етказилган зарарларнинг ўрнини қоплашни талаб қилиш.

3.2. Қарз олувчи қуйидаги мажбуриятларга эга:

3.2.1. Кредит олиш ва фойдаланиш учун зарур маълумотларни тақдим этиши;

3.2.2. Кредитидан амалдаги қонунчиликка мувофиқ фойдаланиши;

3.2.3. Олинган кредитни қайтариш ва мазкур кредит бўйича ҳисобланган фоизларни тўлашни шартномада белгиланган тартибда ҳамда муддатларда амалга ошириши;

3.2.4. Кредит бўйича муддати ўтган қарздорлик тўғрисида ёзма ёки электрон СМС тарзда хабар олинган кундан бошлаб 3 (уч) банк иш кунида қарздорликни Банкка тўлиқ тўлаб бериши;

3.2.5. Кредит тўловларини ўз вақтида тўламаган ёки тўлиқ тўламаган тақдирда Банк томонидан ушбу тўловларни тўғридан-тўғри ойлик иш ҳақисидан, пластик картасидан, омонатдаги ёки депозитдаги ҳар қандай маблағлар ҳисобидан ҳамда бошқа банклардаги ҳисоб рақамларидан акцептсиз ундириб олинишига қаршилик кўрсатмайди.

3.2.6. Қарз олувчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши ва унинг зиммасида бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

3.3. Банк қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.3.1. Кредит беришни асослантирилган ҳолда рад этиш;

3.3.2. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш ва мониторинг ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатларни Қарз олувчидан сўраб олиш;

3.3.3. Кредит бўйича тўлов 30 (ўттиз) иш кунидан ортиқ амалга оширилмаганда кредит ва унга ҳисобланган фоизларни суд тартибида, шу жумладан муддатидан олдин ундириш.

3.4. Банк қуйидаги мажбуриятларга эга:

3.4.1. Қарз олувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида, шу жумладан кредит бериш билан боғлиқ барча харажатлар ҳақида ишончли ҳамда тўлиқ ахборотни маълум қилиши;

3.4.2. Кредитни мазкур шартномада белгиланган тартибда ва муддатда бериши;

3.4.3. Кредит бериш қоидаларини ҳамма танишиб чиқиши учун қулай бўлган жойга жойлаштириши;

3.4.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги ёки тегишли даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарларнинг ўрнини Қарз олувчига қоплаши шарт.

3.4.5. Банк қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши ва унинг зиммасида бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

4.КРЕДИТЛАШ ТАРТИБИ

4.1. Банк кредитни ҳисобга олиш учун қарз олувчига тегишли ҳисоб варақларни очади.

4.2. Шартнома акцептлангандан кейин Банк кредит суммасини қарз олувчининг буюртмасида кўрсатилган тўлов шаклида ажратиб беради.

4.3. Ажратилган кредитни муддати келгандан сўнг қарз олувчининг пластик карта ва масофадан бошқариладиган махсус ҳисоб рақамларига келиб тушаётган барча маблағлар дастурий тизим орқали автоматик тарзда қуйидаги кетма кетликда: кредит бўйича ҳисобланган пеня, фоизлар ва кредитнинг асосий қарзини ундириш учун йўналтирилади.

4.4. Банк кредитни қайтариш муддати келгандан сўнг, қарздорлик мавжуд бўлса қарз олувчининг пластик картаси ва масофадан бошқариладиган махсус ҳисоб рақамлари харақатини қарздорлик сўндирилгунга қадар вақтинчалик тўхтатиш орқали келиб тушаётган барча маблағларни қарздорлигини сўндириш учун йўналтиради.

4.5. Қарз олувчи билан шартнома тузилгандан сўнг унинг пластик картасига ёки масофадан бошқариладиган махсус ҳисоб рақамларига 2 (икки) ой давомида маблағлар келиб тушмаган тақдирда, кредитнинг фойдаланилмаган қисми махсус дастурий таъминот орқали тўхтатилади.

4.6. Қарз олувчи кредит маблағларидан амалдаги қонунчиликка зид равишда фойдаланган тақдирда кредит ва унга ҳисобланган фоизларни муддатидан олдин ундириб олишга ҳақли.

4.7. Банк юзага келган барча қарздорликларни қарз олувчининг мавжуд бўлган барча ҳисоб рақамларидаги маблағлар ҳисобидан мемориал ордер билан унинг розилигисиз ундирувни амалга оширади.

 

5.МАХСУС ШАРТЛАР

5.1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, ундирувчилар ва давлат ижрочиларининг ундирувни қарздорнинг пул маблағлари ва бошқа мол-мулкига қаратиш тўғрисидаги қарорларини ижро этишда қарздорликлар кредит маблағлари ҳисобидан ундирилишига йўл қўйилмайди. Банк бундай қарорлар (талаблар)ни ижросиз қайтаради.

5.2. Банк қарз олувчи ҳақида ва у томондан кредит бўйича амалга оширилган операциялар тўғрисидаги маълумотларни сир сақланишини кафолатлайди ва ҳеч кимга ошкор этмайди. Маълумотлар фақат амалдаги қонунчиликка мувофиқ ошкор қилиниши ва тақдим этилиши мумкин.

5.3. Банк товар билан боғлиқ муаммолар (товарнинг сифати, нархи, етказиб берилиши ва бошқалар) бўйича жавоб бермайди ҳамда ушбу низоларга аралашмайди.

5.4. Қарз олувчи вафот этганда кредит бўйича қарздорлик амалдаги қонунчиликка мувофиқ суд тартибида унинг мол-мулкига ва/ёки меросхўрларига қаратилиши мумкин.

5.5. Қарз олувчи мазкур қарзга оид маълумотларни кредит тарихини ўрганиш бўйича мутасадди ташкилотларга тақдим қилинишига розилик беради.

5.6. Мазкур шартномани ижро этиш бўйича, ҳар қандай суд инстанциясида банк тақдим этган ҳужжат, ушбу қарздорлик суммаси Банкка тегишлилиги ва тўланиши лозимлигини тасдиқловчи prima facie (бирламчи) далил ҳисобланади.

6.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

6.1. Шартнома қарз олувчи томонидан акцептланган кундан бошлаб кучга киради.

6.2. Ушбу Шартнома кредит муддати даврида амал қилиб, кредит юзасидан барча қарздорликлар сўндирилганидан кейин бекор қилинади.

7.ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАР

7.1. Агар шартноманинг бажарилмаганлиги, шартнома тузилгандан сўнг юзага келган сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий офатлар, оқибати ҳисобланса, тарафлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларининг тўлиқ ёки қисман бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди. Тарафларни мажбуриятини бажаришдан озод қилиши учун бу форс-мажор ҳолатлар мажбуриятининг бажарилмаслигига тўғридан-тўғри тўсқинлик қилган бўлиши лозим.

8. ТОМОНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИ ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

8.1. Тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ҳамда амалдаги қонунчиликка асосан белгиланади.

8.2. Кредит ва унинг фоизлари ўз вақтида қайтарилмаганда, қарз олувчи Банкка кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз муддатида қайтарилмаган кредит ва ҳисобланган фоизлар суммасининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ, бунда пенянинг умумий суммаси ажратилган кредит суммасининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги керак.

8.3. Шартнома бўйича юзага келадиган барча низолар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ тегишли суд томонидан кўриб чиқилади.

8.4. Мазкур шартнома акцептлангач, қарз олувчи томонидан имзоси ўз қўли билан бажарилиб имзоланган ҳамда электрон имзо билан тасдиқланиб тузиладиган шартнома билан тенг юридик кучга эга ҳисобланади.