Quyosh panellari

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va texnikalari

Sug'urta kompaniyasini tanlash siyosati

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРГА “CHAKANA.UZ” ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ МАЙДОНЧАСИ ОРҚАЛИ АЖРАТИЛГАН ИСТЕЪМОЛ КРЕДИТИ МАБЛАҒЛАРИ БЎЙИЧА КРЕДИТНИ ҚАЙТМАСЛИК ХАТАРИНИ СУҒУРТАЛАШ ТЎҒРИСИДА ОММАВИЙ ОФЕРТА ШАРТНОМАСИ

            Бир томондан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тақдим этилган лицензияси асосида фаолият кўрсатувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи «Мижоз томонидан танланган суғурта компанияси» ва қуйида «Суғурта қилдирувчи/наф олувчи» деб аталувчи“Агробанк” Акциядорлик Тижорат Банки (бундан буён матнда Банк деб юритилади) Уставга асосан фаолият кўрсатувчи иккинчи томондан, қуйида «Қарздор» деб аталувчи Жисмоний шахс биргаликда «Томонлар» ва алоҳида «Томон» деб аталувчилар, ушбу кредит қайтмаслик хатаридан суғурталаш бўйича оммавий оферта шартномасини (қуйида «Шартнома» деб аталади) қуйидагилар ҳақида туздилар:

Мазкур шартномада қуйидаги асосий тушунча ва атамалардан фойдаланилади:

“CHAKANA.UZ” электрон тижорат майдончаси – https://chakana.uz  интернет-манзилида жойлашган веб саҳифа ёки мобил илова.

Оферта – Тарафлар томонидан тасдиқланган ва веб саҳифа ёки мобил илова орқали кенг оммага электрон равишда эълон қилинган, унда кўрсатилган шартлар асосида онлайн суғурталаш ҳақида шартнома тузиш бўйича таклиф.

Акцепт – Офертанинг тўлиқ ва сўзсиз қабул қилиниши. Офертани Акцептлаш шартнома тузилганлигини вужудга келтиради ва ҳуқуқий аҳамиятга эга.

Кредит шартномаси - Қарздор ва «Банк» ўртасида тузилган онлайн кредит шартномаси.

Кредитнинг тўлиқ муддати - кредит шартномасига кўра, кредит ажратилган кундан бошлаб, сўндириш жадвали бўйича белгиланган охирги тўлов санасига қадар бўлган муддат бўлиб, қарздор ушбу муддат ичида кредитни тўлиқ сўндиришни амалга ошириши лозим.

Суғурта полиси – суғурта шартномаси тузилганлигини тасдиқловчи ва суғурта қилдирувчига суғурта мукофоти тўлиқ ёки бир қисми тўлангандан кейин бериладиган ҳужжат. Суғурта полиси суғурта шартномасининг таркибий ва ажралмас қисми ҳисобланади.

Суғурта пули – кредитнинг гаров ёки бошқа турдаги таъминот билан таъминланмаган қисмига тенг, суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурталовчининг ушбу Суғурта шартномаси бўйича Суғурта қилдирувчи олдидаги мажбуриятлари ҳажмининг чегарасини ўзида акс эттирувчи пул маблағлари миқдори.

Суғурта мукофоти – Суғурта қилдирувчи /Наф олувчи ёки Қарздор/ Суғурталовчига ушбу шартнома билан келишилган тартиб ва муддатда тўлаши шарт бўлган, суғурта пулига фоиз нисбатида олинувчи суғурта учун тўлов.

Суғурта ҳодисаси – ҳақиқатда содир бўлган ҳодиса бўлиб, у содир бўлганда Суғурталовчининг бевосита ушбу шартномада келтирилган шартлар асосида Суғурта қилдирувчи/Наф олувчи/га суғурта товонини тўлаш мажбурияти юзага келади.

Суғурта товони – суғурта ҳодисаси содир бўлганда мазкур шартнома шартлари асосида Суғурталовчи томонидан Суғурта қилдирувчи/Наф олувчининг зарарларини қоплаш учун суғурта пули доирасида тўланадиган пул маблағлари миқдори.

Наф олувчи – Суғурта қилдирувчи томонидан ушбу шартнома бўйича суғурта товонини олувчиси сифатида тайинланган ва шартномада кўрсатилган шахс.

Суғурта муддати – Суғурта полисида кўрсатилган давр. Шартнома томонлар имзолаган муддатдан кучга киради ва олинган мажбурият тўлиқ бажарилгунга қадар амалда бўлади.

Суғурта қилдирувчининг зиён кўриши эҳтимоли – Суғурта қилдирувчи/Наф олувчининг зиён кўриши эҳтимоли бўлиб, кредит шартномаси билан бевосита боғлиқ бўлган, кредитнинг тўлиқ муддати тугагунга қадар ёки кредит шартномаси суд томонидан муддатидан олдин бекор қилинганда суғурта ҳодисасига олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай шарт-шароит ҳисобланади.

Шартнома – Офертани акцептлаш орқали “Суғурталовчи”, “Суғурта қилдирувчи” ва “Қарз олувчи” ўртасида масофадан туриб Суғурта ҳимоясини олиш бўйича тузиладиган битим.

Хабар бериш учун манзил – Фойдаланувчининг почта ёки электрон манзили, ёхуд телефон рақами.

Хабарнома – шартномада кўзда тутилган тартибда факт, ҳаракат ёки қарорлар тўғрисида бир томоннинг иккинчи томонга юборган ихтиёрий турдаги хабари.

 

1-БЎЛИМ. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

 1.1.Суғурталовчи, ушбу оферта Шартномада кўрсатилган миқдор ва муддатда суғурта мукофоти тўланиши шарти билан ушбу Шартномада назарда тутилган шартларга мувофиқ суғурта ҳодисаси содир бўлганда Суғурта қилдирувчи/Наф олувчига ушбу Шартномада кўрсатилган тартибда ва ҳажмда зарарларни қоплаб бериш мажбуриятини олади.

1.2.Суғурта объекти бўлиб кредитнинг гаров ёки бошқа таъминот билан таъминланмаган қисмини сўндириш бўйича мажбуриятларини бажармаслиги оқибатида Суғурта қилдирувчининг кредит шартномаси бўйича юзага келган зиёнлар билан боғлиқ мулкий манфаатлари ҳисобланади.

1.3.Ушбу Шартнома бўйича суғурта пули кредит шартномасига асосан ажратилган маблағ миқдорини ташкил этади. Қарздор томонидан ушбу шартноманинг амал қилиш даврида кредитнинг асосий қисми қисман сўндирилган тақдирда, суғурта суммаси шу миқдорда (асосий қарзнинг тўланган/сўндирилган миқдорида) камайиб боради.

1.4. Кредит муддати: Кредит 1 (бир) йил муддатга ҳар ойда тўлиқ сўндириш шарти билан ажратилади.

2-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПУЛИ, СУҒУРТА МУКОФОТИ МИҚДОРИ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ

 2.1.Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти (ҚҚС) сиз кредит шартномасига (оферта) асосан ажратилган маблағнинг 1,5 % ни ташкил этади.

2.2.Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофоти 30 (ўттиз) банк иш кунида бир йўла тўланади.

2.3. Суғурта мукофоти қисман тўланган тақдирда суғурта жавобгарлиги тўланган суғурта мукофотига мутаносиб равишда амалга оширилади.

2.4.Ушбу Шартнома бўйича суғурта мукофотининг тўланган санаси бўлиб Суғурталовчининг банк ҳисоб рақамига келиб тушган сана ҳисобланади.

2.5. Суғурта мукофоти Суғурта қилдирувчи/Наф олувчининг розилиги билан қарздор томонидан ҳам тўланиши мумкин.

 

3-БЎЛИМ. СУҒУРТА ПОЛИСИНИ ТАҚДИМ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1.Суғурталовчининг мажбурияти, Суғурта қилдирувчи томонидан ўз вақтида суғурта мукофоти тўланган тақдирда, суғурта мукофоти тўланган санадан бошланиб, суғурта шартномаси бўйича олинган мажбурият тўлиқ бажарилгунга қадар амал қилади.

3.2.Суғурта полиси суғурта мукофоти /унинг биринчи/ навбатдаги бадали Суғурталовчининг банк ҳисоб рақамига келиб тушгандан кейин 3 (уч) иш куни ичида берилади. Суғурта мукофоти тўлиқ тўланмаган тақдирда Суғурта полиси суғурта мукофотининг тўланган қисмига мутаносиб миқдорда берилади.

3.3.Суғурта полиси йўқолган тақдирда Суғурта полисининг дубликати Суғурта қилдирувчининг ва/ёки Наф олувчининг ёзма аризаси асосида 5 (беш) иш куни ичида берилиб, ундан сўнг йўқолган Суғурта полиси ҳақиқий эмас ҳисобланади ва у бўйича суғурта ҳодисалари кўриб чиқилмайди.

4-БЎЛИМ. СУҒУРТА ҲОДИСАСИ

4.1.Истеъмол кредит ажратиш бўйича оммавий оферта шартномасида белгиланган муддат (ҳар ойда сўндириш муддати ) ёки шартнома суд томонидан муддатидан олдин бекор қилинганда (кредит қарздорлигини муддатидан олдин ундириш белгиланганда) қарздорнинг (кредит олувчи) кредит қарздорлигини тўламаслиги (қайтара олмаслиги) оқибатида Суғурта қилдирувчи/Наф олувчи/нинг зарар кўриши суғурта ҳодисаси ҳисобланади.

Револьвер шаклидаги кредит маблағлари бўйича Қарздор томонидан ойлик кредит маблағи тўловларини сўндирилмаслиги суғурта ҳодисаси деб ҳисобланади.

5-БЎЛИМ. СУҒУРТА ҲОДИСАСИДАН ИСТИСНОЛАР

5.1.Қуйидагилар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди ва тегишлича суғурта товони таркибига киритилмайди:

5.1.1.Кредит шартномаси бўйича пеня, фоиз, жарима ва суд харажатлари суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди.

6-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Суғурта қилдирувчи/Наф олувчининг ҳуқуқлари:

6.1.1.Ушбу Шартнома бўйича Суғурталовчидан маслаҳатлар олиши;

6.1.2.Гаровга қўйилган ва кредит ҳисобига харид қилинган мол-мулкни кредит шартномасининг амал қилиш муддати давомида суғурта қилдириш;

6.1.3.Кредит тўлиқ сўндирилганда суғурта шартномасини муддатидан аввал бекор қилиш учун Суғурталовчига ариза билан мурожаат қилиш;

6.1.4.Суғурта полиси йўқолган тақдирда унинг дубликатини олиши;

6.1.5.Суғурталовчи ва Наф олувчи билан билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш;

6.2. Суғурта қилдирувчи/Наф олувчининг мажбуриятлари:

6.2.1.Кредит шартномаси шартларининг эҳтимолий ўзгаришлари бўйича, шу жумладан кредит мажбурияти бўйича шахсларнинг ўзгариши юзасидан Суғурталовчига маълумотларни тақдим этиши;

6.2.2.Суғурталовчи талаб қилиши мумкин бўлган ҳужжатлар, яъни зарарлар сабаблари ва миқдорига тааллуқли, етарли далилларни тақдим этиши;

6.2.3.Суғурталовчига суброгация ва регресс тартибида ўтган талаб қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этиш

6.2.4.Юридик манзил ва банк реквизитлари ўзгарган тақдирда бу ҳақда ўзгариш санасидан бошлаб 10 календарь кунидан кечиктирмай хабар қилиши;

6.2.5.Ушбу шартнома амалда бўлган муддатда Суғурталовчидан олинган ахборотни сир сақлаши, Суғурта қилдирувчи ва/ёки Қарздор Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат идораларига ахборот тақдим этиши шарт бўлган ҳолатлар бундан мустасно.

6.3. Суғурталовчининг ҳуқуқлари:

6.3.1.Суғурта шартномаси амалда бўлган муддат мобайнида Суғурта қилдирувчи /наф олувчи/ билан биргаликда Қарздор хўжалик фаолиятининг ҳақиқий ҳолатини ўрганиши ва Кредит шартномасида молиялаштириши назарда тутилган битимларга таалуқли маълумотларни талаб қилиши;

6.3.2.Қарздорни тугатилиши ёки уни банкрот деб тан олиниши, ҳокимият органлари томонидан Қарздорнинг хўжалик фаолиятини тугатилиши унинг Суғурта қилдирувчи/Наф олувчи олдидаги кредитни сўндириш мажбуриятини бажариш лаёқатига тўсқинлик қилса тегишли  маълумотларни сўраб мурожаат қилиши;

6.4. Суғурталовчининг мажбуриятлари:

6.4.1.Ушбу Шартномада белгиланган муддатда Суғурта полисини бериши;

6.4.2.Суғурта қилдирувчига ушбу Шартнома бўйича маслаҳат ва тушунтиришлар бериши ҳамда ушбу шартнома шартлари билан таништириши;

6.4.3. Револьвер шаклидаги кредит маблағлари бўйича Қарздор томонидан ойлик кредит маблағи тўловлари сўндирилмаганда суғурта ҳодисаси тан олингандан кейин, ушбу Шартномада келишилган миқдор ва муддатда суғурта товони тўловини амалга ошириши;

6.4.4.Ушбу Шартнома амалда бўлган муддатда Суғурта килдирувчи ва/ёки Наф олувчидан  олинган ахборотни сир сақлаши, Суғурта қилдирувчи ва/ёки Наф олувчи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат идораларига ахборот тақдим этиши шарт бўлган ёки ушбу шартнома бўйича ахборотни ошкор қилишга Суғурта қилдирувчининг ёзма рухсати бўлган ҳолатлар бундан мустасно.

6.5. Қарздорнинг ҳуқуқлари:

6.5.1.Суғурта шартномаси амалда бўлган муддат мобайнида суғурта масалалари юзасидан бепул маслаҳатлар олиши, суғурта ҳодисаси рўй берганда Суғурталовчига суғурта товони тўловини сўраб ариза билан мурожаат қилиши;

6.5.2.Суғурталовчи ҳамда Наф олувчи билан келишган ҳолда ушбу Шартномага ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиши;

6.5.3.Кредит тўлиқ сўндирилганда суғурта шартномасини муддатидан аввал бекор қилиш учун Суғурталовчига ариза билан мурожаат қилиш;

6.6. Қарздорнинг мажбуриятлари:

6.6.1.Кредит шартномаси шартларининг эҳтимолий ўзгаришлари бўйича, шу жумладан кредит мажбурияти бўйича шахсларнинг ўзгариши юзасидан Суғурталовчига хабар бериши;

6.6.2. Юридик манзил, банк реквизитлари ҳамда яшаш жойи ўзгарган тақдирда, бу ҳақда ўзгариш санасидан бошлаб 10 календарь кунидан кечиктирмай хабар қилиши.

7-БЎЛИМ. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1.Томонлар ўз зиммаларига юклатилган мажбуриятларни бажармаганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.

7.2.Суғурталовчига суғурта мукофотини тўлашни кечиктирганлиги учун Суғурта қилдирувчи Суғурталовчига ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган маблағнинг 0,1% миқдорида, лекин ушбу Шартнома бўйича тўланиши лозим бўлган маблағнинг 10% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.3.Суғурта қилдирувчига тегишли суғурта товонини тўлаб беришни кечиктирганлиги учун Суғурталовчи Суғурта қилдирувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган маблағнинг 0,1% миқдорида, лекин ушбу Шартнома бўйича тўланиши лозим бўлган маблағнинг 10% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди. Пеня тўланиши Суғурталовчини суғурта товони тўловидан озод қилмайди.

8-БЎЛИМ. СУҒУРТА ТОВОНИ ТЎЛАШ ТАРТИБИ

8.1.Суғурта товони Суғурта қилдирувчига Қарздор томонидан кредитнинг гаров ёки бошқа турдаги таъминот билан таъминланмаган қисми миқдорида, лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам суғурта пулидан ошмаган миқдорда тўланади. Суғурта товони миқдори ҳақиқатда олинган кредит миқдори ва кредитнинг гаров ёки бошқа турдаги таъминот билан таъминланган қисми ўртасидаги фарқдан кредитнинг асосий қисмини сўндириш учун йўналтирилган пул маблағларини айириб (чегириб) қолган ҳолда аниқланади.

8.2.Суғурта ҳодисаси рўй берганда Суғурта қилдирувчи/Қарздор Суғурталовчига воқеа содир бўлганлиги тўғрисида ариза бериши, шунингдек Суғурталовчига зиён содир бўлганлигини ва миқдорини аниқлаш имконини берувчи ҳужжатларни:

- кредит шартномаси амал қилган муддатда маблағлар ҳаракати тўғрисида кўчирмалар;

- жорий санада Қарздорнинг ҳисоб рақамидаги маблағлар сальдоси тўғрисида банк маълумотномаси.

Қарздор Суғурта қилдирувчига Суғурталовчи талаб қилаётган ҳужжатларни ўз вактида тақдим этишда кўмаклашиши шарт.

8.3.Суғурталовчининг суғурта товонини тўлаш ёки тўлашни рад этиш тўғрисидаги қарори суғурта қилдирувчига у суғурта товонини тўлашни сўраб  тақдим этган ариза ва ушбу шартноманинг 9.2. бандида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларни тақдим этганидан кейин 15
(ўн беш) календарь кундан кечиктирмай хабардор қилиниши (суғурта товонини тўлаш) ёки рад этиш сабабларининг асослантирилган далил-исботларини ўз ичига олган бўлиши лозим.

8.4.Суғурталовчи суғурта ҳодисасини тан олган ҳолатда, Суғурта ҳодисаси тўғрисидаги далолатнома тузилади. Ушбу далолатнома Суғурта қилдирувчининг иштирокида расмийлаштирилади. Суғурта товони тўлови Суғурта ҳодисаси тўғрисидаги далолатнома имзолагандан кейин 5 (беш) иш куни ичида амалга оширади.

8.5.Суғурталовчи томонидан Суғурта қилдирувчига суғурта товони тўлови рад этилган тақдирда у ушбу Суғурта шартномаси шартларига мувофиқ аризани ва барча тегишли ҳужжатларни тақдим этган кундан бошлаб 15 (ўн) беш кун ичида рад этиш сабаблари асосланган ёзма билдиришнома йўллайди.

9-БЎЛИМ. СУБРОГАЦИЯ

9.1.Агар Суғурталовчи томонидан Суғурта қилдирувчига суғурта товони тўлаб берилса, тўланган товон миқдорида етказилган шикаст ва зарарлар учун жавобгар шахсга нисбатан қопланган зарар миқдорида даъво қилиш ҳуқуқи Суғурталовчига ўтади.

9.2.Суғурта қилдирувчи Суғурталовчининг ёзма сўровига асосан даъво қилиш ҳуқуқини амалга ошириши учун зарур бўлган тегишли ҳужжат ва далилларни тақдим этади.

10-БЎЛИМ. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

10.1.Ушбу оммавий оферта Суғурта шартномаси қарздор томонидан акцептланган пайтдан бошлаб кучга киради ва ушбу Шартномада кўрсатилган мажбурият тўлиқ бажарилгунга қадар амалда бўлади.

10.2.Суғурта қилдирувчи ва Қарздор Суғурта шартномасидан исталган пайтда воз кечиши мумкин. Суғурта қилдирувчи ёки Қарздор томонидан ушбу шартнома муддатидан аввал бекор қилинганда, тўланган суғурта мукофоти қайтариб берилади.

10.3.Ушбу Шартнома қуйидаги ҳолатларда тугатилади:

а) Суғурта қилдирувчи/Наф олувчи томонидан суғурта мукофоти шартномада кўрсатилган муддат ва миқдорда тўланмаганда;

б) амал қилиши муддати тугаганда;

в) томонларнинг келишувига мувофиқ;

г) суғурталовчи Суғурта қилдирувчи/Наф олувчи олдидаги мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажарганда;

д) суғурта қилдирувчи фаолияти тугатилса, Суғурта қилдирувчини қайта ташкил этилганлиги (қўшилиш, сотиб олиниши ва ш.к.) муносабати билан, суғурта шартномасида  алмаштирилиш ҳолатлари бундан мустасно;

10.4.Суғурта шартномаси муддатидан аввал томонлардан бирининг ёзма аризасига биноан бу ҳақда бекор қилиш мўлжалланган санага қадар 10 (ўн) кундан кечиктирмасдан хабар қилиниши шарти билан бекор қилиниши мумкин.

11-БЎЛИМ ФОРС-МАЖОР

 11.1.Агар Томонлар ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажара олмасликлари енгиб бўлмас куч (форс-мажор) шарт-шароити оқибатида юзага келса, улар жавобгарликдан озод бўладилар. Енгиб бўлмас куч таъсирида бўлган томон бошқа томонни бундай шарт-шароит юзага келганлиги ва тахминан қанча давом этиши мумкинлиги тўғрисида бир-бирларини дарҳол хабардор қилишлари шарт. Бунда Томонлар ушбу Шартноманинг бажарилган ва бажарилмаган қисмлари юзасидан ўрнатилган тартибда якуний ҳисоб-китобни амалга оширадилар.

 

12-БЎЛИМ. ҚЎШАЛОҚ СУҒУРТАЛАШ

12.1.Суғурта қилдирувчи, суғурталанган кредит бўйича  тузилган ёки тузилиши кўзда тутилаётган барча суғурта шартномалари ҳақида Суғурталовчини хабардор қилиши шарт.

12.2.Қўшалоқ суғурталанган кредит бўйича,  ҳар бир Суғурталовчи  ўзлари тузган  суғурта шартномалари доирасида  суғурта товони тўлови  мажбуриятини олади, аммо барча суғурталовчилар тўлайдиган суғурта товонининг миқдори зарарнинг ҳақиқий қийматидан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

12.3.Агар суғурта ҳодисаси рўй берган вақтда, суғурталанган кредит бошқа суғурта шартномалари билан худди шу таваккалчилик бўйича суғурта қилинган бўлса, зарарнинг қопланиши ҳар бир суғурта ташкилотининг  суғурта суммаларига пропорционал равишда тақсимланади.

13-БЎЛИМ. БОШҚА ШАРТЛАР

13.1.Ушбу Шартномада келтирилган масалалар юзасидан баҳслар, талаблар ёки келишмовчиликлар юзага келган тақдирда томонлар уларни музокаралар йўли билан ҳал этиш чораларини кўрадилар.

13.2.Ушбу Шартномада тартибга солинмаган ўзаро муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

13-БЎЛИМ. СУҒУРТАЛОВЧИ КОМПАНИЯЛАР

 • «IMPEX-INSURANCE» АЖ СК
 • «MY-INSURANCE» МЧЖ СК

 

Hududingiz Toshkent shahri

Укажите магазин-партнер, на сайте которого цена на выбранный товар ниже
Мы разберемся с этим 😈
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум
 • Samsung
  21 990 000 сум